השימוש בקנביס על ידי קטינים ובני נוער

eithan
השימוש בקנביס על ידי קטינים ובני נוער

מאת: איתן גורני, עו"ד, מנכ"ל בפועל של הרשות למלחמה בסמים עד לפני זמן קצר

לפני כשנה כונסה על יד האו"ם ועדה עולמית שדנה בנושא של שימוש בסמים ומדיניות המאבק בהם. נציגים של ישראל השתתפו בכינוס זה בגיבוש מסקנותיו. הועדה הכריזה על שינוי משמעותי בכל הנושא של שימוש בסמים בכלל והקנביס בתוכם. הגישה שלפיה השימוש בסמים הוא נושא פלילי בעיקרו והדגש בפעילות נגדם היה בתחום האכיפה הפלילית השתנה. היתה הסכמה על כך שהנושא של שימוש בסמים הוא בעיקרו עניין של בריאות ויש לראות את המשתמשים כאנשים הנדרשים, קודם כל, לטיפול רפואי ו/או טיפול מניעתי ולא כעבריינים וכי השימוש בכלי האכיפה הפלילית הוא המוצא האחרון ולא הפתרון הראשון. אשר לשימוש על ידי קטינים לא היה ספק שיש להעדיף את הטיפול המניעתי טיפולי ושיקומי על פני הטיפול הפלילי. עמדה זו תאמה באופן מלא לגישתם של נציגי מדינת ישראל שהיו בין הפעילים לקראת קבלת החלטה זו.

בהמשך הקימה ממשלת ישראל ועדה בין משרדית, בראשות המשרד לבטחון פנים, על מנת ליישם מדיניות חדשה בנושא הסמים בכלל והקנאביס בפרט.
הועדה שהוקמה החליטה לקיים דיון נפרד בכל הקשור למשתמשים קטינים. (קטינם – צעירים וצעירות עד גיל 18) וכך נעשה.

נתונים בסיסיים
על פי נתוני הרשות הלאומית למלחמה בסמים חלה עלייה מדאיגה בין השנים 2009-2016 בהיקף צריכת קנאביס. מהסקר האפידמיולוגי האחרון מסוף שנת 2016 עולה כי בגילאים 18 עד 21 (שכבת הגיל הכוללת את בוגרי התיכונים בשנים האחרונות) כ- 41% דיווחו על שימוש בקנאביס בשנה האחרונה וכ- 33% דיווחו על שימוש בקנאביס בחודש האחרון. נתונים אלה מצביעים על כך שהשימוש בקנביס הפך לתופעה שכיחה יותר מאי-פעם בישראל, ושיעורי השימוש גבוהים מאד גם בהשוואה למדינות אחרות בעולם.

על פי נתוני משרד הבריאות נרשמה בשנים האחרונות מגמת עלייה בהיקף הזקוקים לאשפוז בעקבות שימוש בקנאביס: 12 איש אושפזו בשנת 2012 כיוון שאובחנו כמשתמשים בקנאביס. בשנת 2016 המספר עלה לכ-60. 47 מתוכם גברים.
קבוצת הגיל בהם היקף הנפגעים הגבוה ביותר 14 עד 24.
שירותי הרווחה: בשנים האחרונות נרשמה עליה בהיקף הפניית קטינים לשירות המבחן לנוער בגין עבירות סמים, לצד ירידה בהיקף ההפניות על עבירות אלימות ורכוש.
סקר 'יד על הדופק' של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול מעיד כי עיקר חששותיהם של בני נוער אינה מפתיחת תיק פלילי אלא מנזק מוחי, אובדן שליטה ונזק בריאותי אחר.

ההליך הקיים היום לגבי קטינים ובני הנעורים:

א. סעיף 12 א' לחוק הנוער (ענישה ודרכי טיפול התשל"א 1971), קובע שניתן לגבי קטינים לשקול הליך חלופי להליך פלילי חליף זה הוא ההפניה לטיפול מותנה.
ב. הקטינים המתאימים מופנים על יד משטרת ישראל לשרות המבחן לנוער
ג. כאשר הקטין נמצא מתאים לטיפול מונע נפתח לו תיק בעבירה ראשונה. הקטין מתחייב שלא יהיו לו תיקים נוספים (בנושא הסמים).
ד. במידה והקטין עובר עבירת סמים שנייה, נפתח לו תיק פלילי במשטרה והקטין נשלח שוב לשירות המבחן לנוער, הפעם עם רישום של תיק פלילי פתוח. השירות ממליץ על אופי וצורת הטיפול בקטין כגון: צו מבחן, עבודה לתועלת הציבור הוצאת הקטין לסידור חוץ ביתי וכו.

ה. בפעם השלישית בו נתפס הקטין בשימוש בסמים נפתח נגדו תיק פלילי. הליך זה קיים מספר שנים והערכת ההליך מצביעה על שתי מסקנות:

1. המדיניות הקיימת לא הצליחה לצמצם את מספר הקטינים המשתמשים בסמים (ראה פרק הנתונים).
2. הליך הטיפול המותנה הצליח לצמצם באופן משמעותי את מספר הקטינים, שהשתמשו בסמים ועברו את הליכי הטיפול המותנה.
ניתן לסכם ולאמור כי יש הערכה כללית והסכמה לגישה כי יש להשתמש ככל האפשר יותר באמצעות הסברה, מניעה, חינוך, טיפול ושיקום מאשר בהליך הפלילי.
המשך דיוני הועדה
הועדה הגישה דו"ח ביניים שהובא בפני משרד המשפטים בראשות היועץ המשפטי לממשלה. היות והנושא עדין בדיון ולא היתה הסכמה מלאה בין כלל הגורמים על השינויים הנדרשים, לא ניתן בשלב הזה לפרסם מסקנות מדיונים אלה. יחד עם זה אין ספק שההליך של הטיפול המותנה ימשך ואף יוגבר

ומן הצד השני תמשך האכיפה ותתוגבר בכל הקשור לסחר בסמים, בדגש על מכירת סמים בכלל וקנאביס בפרט לבני הנעורים.
בהליך זה תפקידה של "עמותת אל סם" יהיה חשוב ביותר. יהיה צורך בהגברת הקשרים עם משטרת ישראל, עם שירות המבחן לנוער, המחלקה להתמכרויות במשרד הבריאות ועם הרשות למלחמה באלימות סמים ואלכוהול, הממוקמת כיום במשרד לבטחון פנים. אני מקווה שכך אמנם ייעשה.